Wersje językowe
Regulamin sklepu (31.01.2023)

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO „E-CLEMATIS”

z dnia 31.01.2023 r.

 

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Informacje o Sprzedawcy

2. Towary

3. Rejestracja w Sklepie

4. Ochrona danych osobowych

5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej


ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY


6. Zaproszenie do negocjacji

7. Złożenie zamówień

8. Przyjęcie zamówienia

9. Cofnięcie zamówienia


ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY


10. Płatność

11. Dostawa Towaru

12. Odbiór przesyłki


ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE


13. Prawo odstąpienia od umowy

14. Wymiana Towaru na nowy

15. Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne


ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


16. Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1 [Informacje o Sprzedawcy]
 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie E-CLEMATIS(„Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.e-clematis.com(„Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są: artykuły z branży ogrodniczej (zwane dalej: „Towarami”). E-CLEMATIS to ogrodniczy sklep wysyłkowy, oferujący detalistom wybór roślin: powojników, bylin, traw, krzewów, drzew, pnączy.
 3. Sklep nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży Towarów używanych.
 4. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: E-CLEMATIS Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 16a; 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182216337; REGON: 387615693; KRS:0000870736
 5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: e-clematis@e-clematis.com
 6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).
 7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta, jeśli Kupujący jest konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, przy czym przez „przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” rozumie się osobę fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów lub PNPK, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i półprofesjonalnym i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami lub PNPK.
 8. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.
 9. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 • 2 [Towary]
 1. Towary sprzedawane poprzez Sklep mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.
 2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor, proporcje Towaru), a także będące następstwem specyfiki Towarów (rośliny mają różny wygląd w różnym okresie wegetacji, np. na początku okresu wegetacji wyglądają inaczej niż pod koniec okresu wegetacji) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.
 3. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Kupującego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami Towaru (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łączną ceną wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi kurierskie i pocztowe oraz innymi kosztami jak również z minimalnym czasem trwania zobowiązań wynikających z umowy. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar nie pasuje do koncepcji estetycznej założonej przez Kupującego.

 

 • 3 [Korzystanie ze Sklepu]
 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

1) uprzednia akceptacja Regulaminu – następuje ona w chwili złożenia zamówienia.

2) oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

 1. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 2. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 3. Możliwe jest dokonania Rejestracji w Sklepie, z tym, ze nie jest ona konieczna, aby z niego korzystać.
 4. Rejestracji dokonuje się w następujący sposób:

1) poprzez bezpośrednie założenie konta w Sklepie przez Kupującego:

 • Kupujący klika na pole „Zarejestruj się”;
 • Zostaje przeniesiony do panelu „Rejestracja” i podaje następujące dane:
  1. Adres e-mail;
  2. Hasło (dwukrotnie)
 • Kupujący potwierdza prawidłowość danych, akceptuje Regulamin i Politykę prywatności.
 • Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym, Kupujący klika na link aktywacyjny i zostaje przeniesiony na stronę Sklepu. Z tą chwilą Rejestracja jest dokonana.

2) z użyciem konta internetowego posiadanego w serwisie Facebook lub Google — w takim przypadku Kupujący musi się zalogować do swojego konta internetowego i przejść do Sklepu.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 2. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie. Po dokonaniu Rejestracji Konto jest aktywowane, o czym Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom, w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.
 3. Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Hasło tworzy on przy dokonywaniu rejestracji. Hasło musi składać się z minimum 6 znaków i może zawierać litery i cyfry, nie są dozwolone inne znaki. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie hasła lub udostępnienie go osobom trzecim. Kupujący obowiązany jest nikomu nie ujawniać ani nie udostępniać hasła.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 5. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numeru kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
 6. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad itp.).
 7. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, że Towar nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem — z zastrzeżeniem, że w takim przypadku może mu przysługiwać status PNPK. Jeżeli Kupującemu przysługuje status PNPK, powinien on zawrzeć taką informację w „Uwagi dodatkowe”, aby ułatwić Sprzedawcy identyfikację takich Kupujących.

 

 • 4 [Ochrona danych osobowych]
 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi lub osób upoważnionych przez Kupujących zostały opisane w Polityce prywatności.
 2. Kupujący, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby korzystania ze Sklepu, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 3. Jeżeli Kupujący korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Sprzedawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 4. W przypadku, gdy Kupujący bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Sprzedawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Kupujący może zostać zobowiązany do naprawienia Sprzedawcy szkody tym wywołanej — na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

 

 • 5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]
 1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.
 2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „Newslettera” na stronie sklepu www.e-clematis.com.
 3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.
 4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

 

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

 

 • 6 [Zaproszenie do negocjacji]
 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.

 

 • 7 [Złożenie zamówień]
 1. Kupujący składa zamówienie w ten sposób, że:
 • Zapoznaje się z informacjami, o których mowa w §2 ust. 3;
 • Kupujący najpóźniej na początku składania zamówienia uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowalnych sposobach płatności
 • Wybierze Towar i kliknie przycisk „dodaj do Koszyka”
 • Po dodaniu do koszyka pierwszego Towaru zostaje przez system przeniesiony do zakładki „Zawartość Twojego Koszyka”, gdzie znajdzie on szczegóły dotyczące zamówienia;
 • Wybiera formę płatności oraz formę przesyłki;
 • Klika „Zamawiam”;
 • Jeśli chce dodać do zamówienia inne Towary, kilka w przycisk „Kontynuuj zakupy” i dodaje je kolejno do koszyka, aż skompletuje pełne zamówienie.
 1. Jeśli Kupujący nie chce już dodać do zamówienia innych Towarów, klika „Zamawiam”.
 1. Po wybraniu wszystkich Towarów i kliknięciu „Zamawiam”, Kupujący ma możliwość skorygowania zamówienia, a w szczególności może:
 2. Zmienić ilość każdego Towaru – wpisując w kolumnie „Ilość” żądaną liczbę sztuk, przy czym w żadnym przypadku dodawana liczba sztuk Towaru nie może być wyższa od liczby dostępnych sztuk Towaru (Sprzedawca zamieszcza odpowiednią informację przy danym Towarze);
 3. Zrezygnować z zakupu Towaru – w kolumnie „Akcje”, klikając na ikonkę „minus”
 4. Każdorazowo, gdy Kupujący dokonuje jakiejkolwiek zmiany w Zamówieniu, powinien kliknąć na ikonkę „Przelicz”, aby system podał cenę po zmianach.
 5. Następnie Kupujący podaje dane osobowe, o których mowa w §4. W przypadku, gdy Kupujący posiada status PNPK, powinien zawrzeć tę informację w „Uwagach dodatkowych”.
 6. Kupujący klika przycisk „Podsumowanie” i wyświetlana jest mu wówczas strona z widocznymi szczegółami zamówienia. Jednocześnie pojawia się przycisk z widocznymi słowami „Zamawiam i płacę” (oznacza Zamówienie z obowiązkiem zapłaty). Z chwilą kliknięcia na ten przycisk następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
 8. Sprzedawca ma obowiązek – najpóźniej w chwili złożenia oferty przez Kupującego będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie zamówienia drogą elektroniczną. Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności zamówionego Towaru u Sprzedawcy.
 10. Kupujący może także pobrać szczegóły zamówienia w formie pliku PDF.
 11. Sprzedawca może wyświetlać Kupującemu informacje o statusie Zamówienia (jeśli Kupujący dokonał Rejestracji, może status Zamówienia obejrzeć w „Historii zakupów”):
 12. W trakcie kompletowania – nie wszystkie zamówione Towary są dostępne (lub żaden nie jest dostępny) i należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
 13. Przyjęcie zamówienia do realizacji – z tą chwila następuje zawarcie umowy kupna – sprzedaży;
 14. Oczekiwanie na płatność – zamówienie zostało przyjęte do realizacji, ale nie zostało opłacone.
 15. Opłacone – zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz opłacone.
 16. Wysłane – zamówione Towary zostały wysłane.
 17. Anulowane- zamówienie zostało anulowane.

 

 • 8 [Przyjęcie zamówienia]
 1. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (status Zamówienia: Przyjęcie zamówienia do realizacji). Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
 2. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Towaru, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie pliku PDF lub na innym trwałym nośniku. Potwierdzenie zawarcia Umowy może zostać wysłane w szczególności w formie załącznika – faktury pro-forma (plik PDF) do wiadomości Sprzedawcy informującej Kupującego o przyjęciu zamówienia.

 

 • 9 [Cofnięcie zamówienia]
 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia i opłacenia zamówienia.
 2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia (o ile zamówienie jeszcze nie zostało opłacone — w przypadku opłacenia zamówienia od razu, nie ma możliwości dokonania zmiany; w takiej sytuacji Kupujący powinien anulować całe zamówienie i złożyć je ponownie). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

 

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

 

 • 10 [Płatność]
 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty ubezpieczenia przesyłki).
 2. Obniżka ceny oznacza nową cenę, która jest niższa w stosunku do wcześniejszej, zaś wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez sprzedającego w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.
 3. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie i pocztowe oraz innych kosztach - według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 5. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:
 • wpłata należności za pośrednictwem PayU : +prowizję należną PayU od wartości zamówionego towaru, system automatycznie dolicza tę wartość do kosztów wysyłki.
 • wpłata należności za pośrednictwem PayPal : + prowizję należną PayPal od wartości zamówionego towaru, system automatycznie dolicza tę wartość do kosztów wysyłki.
 • wpłata należności za pośrednictwem Autopay: obsługiwane karty płatnicze dla operatora Autopay S.A. - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic)
 • wpłata należności za pośrednictwem PayPro (Przelewy24): podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A., obsługiwane karty płatnicze - Visa i Mastercard
 1. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
 2. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
 • Przesyłka kurierska

W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

 1. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy płatności, łącznej wagi zamówienia, wybranej firmy spedycyjnej oraz gabarytów roślin.
 • Dla przesyłek kurierskich realizowanych na obszarze Polski, przy zamówieniu roślin o wysokości do 90 cm i formie płatności - przelew natychmiastowy, karty płatnicze, Google Pay lub BLIK, w zależności od wagi i wybranej firmy spedycyjnej, koszt wysyłki wynosi jak poniżej:

Waga

koszt wysyłki [zł]

DHL Premium

 GLS

do 24 kg

39

 29

do 48 kg

78

 58

do 72 kg

117

 87

do 96 kg

156

 116

od 120 kg

koszt ustalany indywidualnie

Przy płatności za pośrednictwem PayPal koszt wysyłki zostaje automatycznie zwiększony o 4% wartości zamówienia.

 • Dla przesyłek kurierskich realizowanych na obszarze krajów Unii Europejskiej koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od wagi paczki oraz strefy kraju do jakiego ma być ona dostarczona.
 1. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 3. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.

 

 • 11 [Dostawa Towaru]
 1. Wysyłki realizowane są zazwyczaj w okresie od 15 marca do 15 listopada według kolejności dokonania wpłat. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad.
 2. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od około 3-7 dni roboczych, natomiast w okresie wczesnej wiosny czas realizacji zamówienia może wynosić od 2 do 3 tygodni. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel doręcza, stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego.. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością składanych zamówień oraz dokonywanych wpłat.
 3. Warunkiem wysłania Towaru jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki.
 4. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.
 5. Maksymalna łączna waga Towarów, jakie Sprzedawca może zapakować do jednej dużej paczki wynosi 24 kg. Waga roślin podana jest w opisie produktu. System automatycznie sumuje wagę zamówionych Towarów i na jej podstawie oblicza całkowity koszt wysyłki.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo Towarów paczki wysyłane są w każdy poniedziałek, wtorek, środę i wyjątkowo również w czwartek, pod warunkiem, że nie są to dni świąteczne lub przedświąteczne.
 7. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Towaru przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Za wydanie Towaru uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.

 

 • 12 [Odbiór przesyłki]
 1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
 2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
 3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach zazwyczaj od 8 do 17 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
 4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może odstąpić od Umowy i zwrócić Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
 5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
  • Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
  • Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
  • Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
  • Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.
 1. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
 • Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
 • Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
 • Numer zamówienia;
 • Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
 • Wskazanie Towaru;
 • Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
 1. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi — dotyczy to także Kupujących posiadających status PNPK.
 2. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje:
 • paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;
 • niniejszy Regulamin — o ile Kupujący nie otrzymał ich wcześniej w wiadomości e-mail;
 • formularz odstąpienia od umowy — o ile Kupujący nie otrzymał ich wcześniej w wiadomości e-mail.

 

 

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

 

 • 13 [Prawo odstąpienia od umowy]
 1. Kupujący, będący konsumentem lub PNPK, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży (Formularz odstąpienia od umowy), bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Jeżeli konsument lub PNPK złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.
 3. Odstąpienie od umowy wymaga formy dokumentowej (skan pisma, e-mail itp.) lub pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument lub PNPK wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (ponad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub PNPK, chyba że konsument lub PNPK zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeśli konsument lub PNPK odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
 8. Konsument lub PNPK, odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.
 10. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu.
 11. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi lub PNPK, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z niego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów ze Sklepu.
 12. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży jest wyłączone w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 • 14 [Wymiana Towaru na inny]
 1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.
 2. W takim wypadku:
 • Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;
 • Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

 

 • 15 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]
 1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych:
 • w przypadku gdy Kupujący jest Konsumentem, w szczególności w art. 43a i następnych Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • w przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, określonych w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).

 1. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru, a także (w miarę możliwości) zdjęcia Towaru („Reklamacja”).
 2. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem lub PNPK, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 4. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
 1. Wady Towaru są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika;
  • Wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej; lub tez są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia;
  • Wady powstałe na skutek kontaktu z podłożem, na którym Towar został posadzony (zgodnie z prawem Sprzedający odpowiada wyłącznie za wady Towaru, które tkwiły w Towarze w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyn tkwiących w Towarze w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego).
 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem lub PNPK, podstawą reklamacji nie może być:
 1. Wygląd kwiatów, których barwa w rzeczywistości może nieco odbiegać od prezentowanej na zdjęciach, jak również etykietach dołączonych do Towaru. Wynikać to może z: warunków oświetleniowych, w jakich kwiat jest fotografowany oraz mikroklimatu i warunków uprawy np. oświetlenia (stanowisko nasłonecznione, zacienione), temperatury i wilgotności powietrza, żyzności i kwasowości gleby, rodzaju pędu (zeszłoroczny, tegoroczny), z którego kwiaty wyrastają;
 2. Wyglądu sadzonek takich jak byliny, powojniki bylinowe i teksańskie, bowiem w okresie wczesnowiosennym są przycięte tuż nad ziemią, a dopiero potem zaczynają wypuszczać nowe pędy.
 3. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów (np. jak często należy podlewać roślinę). Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko.

 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem lub PNPK, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.e-clematis.com w taki sposób, aby

- Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto Regulamin załączony jest do każdej przesyłki wraz z Towarem (lub doręczany w odrębnej przesyłce), co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy.

- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;

- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.

 1. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia wskazanego w ogłoszeniu na stronie internetowej, przy czym termin wejścia w życie zmian nie może być krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru należy kierować na adres e-mail:e-clematis@e-clematis.com. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
 5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem lub PNPK, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 31.01.2023 i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: 31.01.2023 włącznie. Do umów kupna-sprzedaży zawartych przed dniem wejście w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu dotychczasowego.

 

 

ARCHIWALNE WERSJE REGULAMINU:

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego z dnia 9.01.2013

Regulamin obowiązujący przed dniem 25 grudnia 2014 r.

Regulamin obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. do dnia 30 marca 2021 r.

Regulamin obowiązujący z dnia 30.03.2021

 

Wieloletnie rośliny o pachnących kwiatach w e-Clematis

W ofercie internetowego sklepu ogrodniczego E-Clematis znajdą Państwo m.in. powojniki, rośliny pnące, róże, byliny, trawy, drzewa i krzewy liściaste, niskie rośliny okrywowe, a także rośliny o jadalnych owocach, które oprócz pięknego wyglądu, dostarczą także ciekawych doznań smakowych. Wiele roślin z naszej oferty sprawdza się jako ozdoba tarasów i balkonów. W szerokim asortymencie sklepu E-Clematis każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Postaw na rośliny ozdobne do ogrodu, na balkon lub taras

Ogród na tarasie lub balkonie może być równie piękny jak ten przydomowy. Należy jednak wiedzieć jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w takich miejscach. Ważne, aby zastosować pewną równowagę i stosować zarówno rośliny jednoroczne, które kwitną piękne, ale krótko, jak i rośliny wieloletnie. Dzięki temu balkon czy taras będzie wyglądał pięknie niemalże przez cały rok. Rośliny, które sprawdzą się znakomicie jako wieloletnia ozdoba tarasów i balkonów to m.in. runianka japońska, trzmielina Fortune’a, bluszcz pospolity i barwinek pospolity. Są to rośliny, które rosną bezproblemowe, odporne i trwałe. Nie mają zbyt dużych wymagań, a ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Większość z nich dobrze znosi cięcie, więc nie będzie problemu z odpowiednim uformowaniem ich kształtu. 

Zadbaj o rośliny kwitnące wiosną i latem

Wraz z nadejściem nowego sezonu rośliny budzą się do życia i zaczynają kwitnąć, zmieniając nasze otoczenie w piękne i kolorowe miejsca. Jest to również moment, w którym należy zająć się ich pielęgnacją, aby rosły zdrowo i pięknie przez resztę sezonu. Każda grupa roślin ma nieco inne wymagania siedliskowe oraz pielęgnacyjne. Większość z nich wymaga systematycznego podlewania, pielęgnacji i ochrony przed ewentualnymi szkodnikami i chorobami. 

Sposoby na pielęgnację kwitnących roślin ozdobnych w Twoim ogrodzie

Regularne usuwanie przekwitniętych kwiatów bylin powoduje przedłużenie ich kwitnienia. W pierwszym roku uprawy, rabaty bylinowe  nie wymagają nawożenia. W kolejnych latach warto rozpocząć nawożenie roślin.  Możemy zastosować nawożenie organiczne np.  kompost, który stosuje się wiosną, kładąc 2 cm warstwę i mieszając ją z glebą. Poprawia on strukturę gleby oraz dostarcza niezbędnych składników mineralnych. Jako uzupełnienie nawożenia organicznego możemy z również stosować nawozy mineralne. Najbezpieczniej stosować nawozy otoczkowane o spowolnionym działaniu np. Substral Osmocote 5-6M, sypiąc pod roczne rośliny jedną czubatą łyżeczkę od herbaty nawozu, a pod starsze rośliny 2 łyżeczki. Nawóz należy podzielić na mniejsze porcje i wsypywać do 3–5 dołków głębokości 3–5 cm, równomiernie rozmieszczonych dookoła rośliny. Nawóz ten będzie się stopniowo uwalniał w ciągu 5–6 miesięcy (stąd oznaczenie 5-6M), odżywiając nasze rośliny systematycznie aż do jesieni. Dlatego wystarczy jedno nawożenie w roku i nie powinno się go opóźniać, aby nie przedłużyć jesiennej wegetacji i nie obniżyć mrozoodporności roślin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl