Wersje językowe
Regulamin sprzedaży E-Bonu Podarunkowego

REGULAMIN SPRZEDAŻY BONÓW PODARUNKOWYCH

z dnia 15.05.2023 r.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. E-Bon Świąteczny, E-Bon Podarunkowy i Bon Podarunkowy są produktami równoważnymi.
 2. Regulamin określa ogólne warunki nabycia, aktywacji, realizacji i użytkowania Bonów Podarunkowych w sklepie internetowym E-CLEMATIS.
 3. Bon Podarunkowy uprawnia jego Nabywcę lub Posiadacza, któremu został on przekazany, do dokonania transakcji zakupu, której przedmiotem są produkty dostępne w sklepie internetowym E-CLEMATIS funkcjonującym pod adresem: https://e-clematis.com, do wartości nominalnej Bonu Podarunkowego w okresie ważności Bonu Podarunkowego. Wartość składanego zamówienia musi być równa lub wyższa od wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
 4. Bon Podarunkowy może być wykorzystany jednorazowo, wyłącznie w sklepie internetowym https://e-clematis.com
 5. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest E-CLEMATIS Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 16a; 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182216337; REGON: 387615693; KRS:0000870736 prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://e-clematis.com.
 6. Nabywca Bonu Podarunkowego lub Posiadacz, któremu został on przekazany, jest uprawniony do wykorzystania Bonu Podarunkowego w terminie określonym w treści wiadomości elektronicznej zawierającej Bon Podarunkowy i niniejszym Regulaminie.
 7. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści wiadomości elektronicznej zawierającej Bon Podarunkowy i niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Wydawca zobowiązany jest do przyjmowania Bonu Podarunkowego do realizacji w sklepie https://e-clematis.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w terminie ważności i wartości nominalnej kupionego przez Nabywcę Bonu Podarunkowego.

 

 • 2 NABYCIE BONU PODARUNKOWEGO
 1. Nabycie Bonu Podarunkowego jest możliwe za pośrednictwem sklepu internetowego: https://e-clematis.com/pl/c/E-Bon-Podarunkowy/331
 2. Nabyty Bon Podarunkowy jest przesyłany w postaci unikalnego kodu rabatowego o wartości nominalnej określonej przy jego nabyciu, za pomocą poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany przez Nabywcę w ciągu dwóch dni roboczych od chwili nabycia.
 3. Wartość nominalna Bonu Podarunkowego nie może zostać zwiększona po dniu aktywacji.
 4. Bon Podarunkowy ważny jest przez 90 dni od momentu nabycia.
 5. Jeden Bon Podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie jednorazowo (w jednej transakcji).

 

 • 3 REALIZACJA BONU PODARUNKOWEGO
  1. Posiadacz Bonu Podarunkowego, którym może być Nabywca lub osoba, której został przekazany Bon Podarunkowy, może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na zakup towarów z oferty sklepu internetowego Wydawcy, oznaczonych jako dostępne w momencie złożenia zamówienia, w okresie od ważności Bonu Podraunkowego.
  2. Bon Podarunkowy może zostać zrealizowany zamówieniem, którego wartość jest równa lub wyższa od wartości nominalnej Bonu Podarunkowego. Możliwe jest występowanie symbolicznej różnicy między wartością przyznanego rabatu a wartością Bonu Podarunkowego ze względu na możliwość występowania problemów z księgowaniem ostatecznej kwoty zamówienia np. Bon Podarunkowy o wartości nominalnej 100 zł przy zaistnieniu pewnych warunków może naliczyć Nabywcy rabat o wartości 99,98 zł.
  3. Po przekroczeniu terminu ważności Bonu Podarunkowego staje się on nieważny i nie uprawnia do dokonywania zakupów. Niewykorzystana wartość Bonu Podarunkowego nie podlega zwrotowi i nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń wobec Wydawcy.
  4. Każdy Bon Podarunkowy jest unikatowym kodem rabatowym rejestrowanym w systemie Wydawcy. Kod jest jednorazowy. Nadwyżkę można opłacić metodami płatności określonymi na stronie internetowej Wydawcy https://e-clematis.com
  5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie/utratę Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza, któremu został on przekazany i jego realizację przez osobę nieuprawnioną.
  6. Zabrania się odsprzedawania Bonów Podarunkowych osobom trzecim.
  7. Bony podarunkowe nie łączą się i nie sumują się z innymi kuponami rabatowymi w ramach jednego zamówienia.

 

 • 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY I NABYWCY
 1. Ryzyko utraty Bonu Podarunkowego przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Bonu Podarunkowego, które następuje wraz z przesłaniem unikalnego kodu rabatowego za pomocą poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Bonu Podarunkowego niezgodnie z Regulaminem lub przeznaczeniem.
 3. W przypadku utraty Bonu Podarunkowego po jego wydaniu Nabywcy z przyczyn nie zawinionych przez Wydawcę, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie Bonu Podarunkowego na rzecz osoby nieuprawnionej (w szczególności osoby, która bezprawnie weszła w posiadanie Bonu Podarunkowego).

 

 • 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje związane z Bonem Podarunkowym będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej na adres mailowy Wydawcy: e-clematis@e-clematis.com z tytułem maila: „Reklamacja – bon podarunkowy”.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko składającego zgłoszenie, przyczynę reklamacji (dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia), wskazanie preferowanego sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji (adres poczty elektronicznej/numer telefonu na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację), datę nabycia Bonu Podarunkowego, numer Bonu Podarunkowego, żądanie Nabywcy.

 

 • 6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Wydawca, tj. E-CLEMATIS Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 16a; 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 1182216337; REGON: 387615693; KRS:0000870736.

Dane osobowe Nabywcy i Posiadacza będą przetwarzane w celu sprzedaży oraz realizacji Bonu Podarunkowego i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda osoby, której dane dotyczą; niezbędność do wykonania Umowy sprzedaży Bonu Podarunkowego; prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu reklamacji).

Dane osobowe Nabywcy/Posiadacza mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Wydawcy usługi związane z realizacją zamówień, w tym dostaw.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownik uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu. Wyżej wymienione prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: e-clematis@e-clematis.com

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Nabywca/Posiadacz ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane osobowe Użytkownika nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania Bonu Podarunkowego oraz przez czas niezbędny do ostatecznego zamknięcia ewentualnego zgłoszenia reklamacyjnego. Ponadto dane osobowe Użytkownika, Wydawca może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadnionego interesu administratora danych).

 

 • 7 ZASADY ZWROTÓW TOWARÓW ZAKUPIONYCH PRZY WYKORZYSTANIU BONU PODARUNKOWEGO
 1. Produkty nabyte w sklepie internetowym Wydawcy z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami zwrotów produktów, które są zawarte w regulaminie sklepu internetowego E-CLEMATIS: https://e-clematis.com/pl/i/Regulamin-sklepu-31.01.2023/28
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie stoją w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie mają na celu uniemożliwienia skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.287 tj. z dnia 2020.02.21 z pozn. zm).

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, w którym Nabywca przekazuje Bon Podarunkowy innemu Posiadaczowi, Nabywca powinien poinformować takiego Posiadacza o treści Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: https://e-clematis.com. Na żądanie Nabywcy/Posiadacza, Wydawca przekaże mu treść Regulaminu w formie elektronicznej.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wydawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej: https://e-clematis.com. Zmieniony Regulamin nie będzie dotyczył Bonów Podarunkowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu wskazanym w jego treści, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania na stronie internetowej Wydawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji tj. od dnia 15.05.2023 r. i obowiązuje w odniesieniu do Bonów Podarunkowych aktywowanych od 15.05.2023 W przypadku zmiany Regulaminu, nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem, że niniejszy Regulamin, tj. z dnia 15.05.2023 r. pozostanie w mocy w odniesieniu do Bonów Podarunkowych aktywowanych zgodnie z jego treścią przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 6. Nabywca Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 7. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca Bonu Podarunkowego, jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego, któremu został on przekazany przez Nabywcę, akceptują warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

 

Wieloletnie rośliny o pachnących kwiatach w e-Clematis

W ofercie internetowego sklepu ogrodniczego E-Clematis znajdą Państwo m.in. powojniki, rośliny pnące, róże, byliny, trawy, drzewa i krzewy liściaste, niskie rośliny okrywowe, a także rośliny o jadalnych owocach, które oprócz pięknego wyglądu, dostarczą także ciekawych doznań smakowych. Wiele roślin z naszej oferty sprawdza się jako ozdoba tarasów i balkonów. W szerokim asortymencie sklepu E-Clematis każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Postaw na rośliny ozdobne do ogrodu, na balkon lub taras

Ogród na tarasie lub balkonie może być równie piękny jak ten przydomowy. Należy jednak wiedzieć jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w takich miejscach. Ważne, aby zastosować pewną równowagę i stosować zarówno rośliny jednoroczne, które kwitną piękne, ale krótko, jak i rośliny wieloletnie. Dzięki temu balkon czy taras będzie wyglądał pięknie niemalże przez cały rok. Rośliny, które sprawdzą się znakomicie jako wieloletnia ozdoba tarasów i balkonów to m.in. runianka japońska, trzmielina Fortune’a, bluszcz pospolity i barwinek pospolity. Są to rośliny, które rosną bezproblemowe, odporne i trwałe. Nie mają zbyt dużych wymagań, a ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Większość z nich dobrze znosi cięcie, więc nie będzie problemu z odpowiednim uformowaniem ich kształtu. 

Zadbaj o rośliny kwitnące wiosną i latem

Wraz z nadejściem nowego sezonu rośliny budzą się do życia i zaczynają kwitnąć, zmieniając nasze otoczenie w piękne i kolorowe miejsca. Jest to również moment, w którym należy zająć się ich pielęgnacją, aby rosły zdrowo i pięknie przez resztę sezonu. Każda grupa roślin ma nieco inne wymagania siedliskowe oraz pielęgnacyjne. Większość z nich wymaga systematycznego podlewania, pielęgnacji i ochrony przed ewentualnymi szkodnikami i chorobami. 

Sposoby na pielęgnację kwitnących roślin ozdobnych w Twoim ogrodzie

Regularne usuwanie przekwitniętych kwiatów bylin powoduje przedłużenie ich kwitnienia. W pierwszym roku uprawy, rabaty bylinowe  nie wymagają nawożenia. W kolejnych latach warto rozpocząć nawożenie roślin.  Możemy zastosować nawożenie organiczne np.  kompost, który stosuje się wiosną, kładąc 2 cm warstwę i mieszając ją z glebą. Poprawia on strukturę gleby oraz dostarcza niezbędnych składników mineralnych. Jako uzupełnienie nawożenia organicznego możemy z również stosować nawozy mineralne. Najbezpieczniej stosować nawozy otoczkowane o spowolnionym działaniu np. Substral Osmocote 5-6M, sypiąc pod roczne rośliny jedną czubatą łyżeczkę od herbaty nawozu, a pod starsze rośliny 2 łyżeczki. Nawóz należy podzielić na mniejsze porcje i wsypywać do 3–5 dołków głębokości 3–5 cm, równomiernie rozmieszczonych dookoła rośliny. Nawóz ten będzie się stopniowo uwalniał w ciągu 5–6 miesięcy (stąd oznaczenie 5-6M), odżywiając nasze rośliny systematycznie aż do jesieni. Dlatego wystarczy jedno nawożenie w roku i nie powinno się go opóźniać, aby nie przedłużyć jesiennej wegetacji i nie obniżyć mrozoodporności roślin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl