Wersje językowe
Przedwiosenna Promocja 2020
Przedwiosenna Promocja 2020
Z dniem 08.02.2020 specjalnie dla naszych stałych i nowych Klientów przygotowaliśmy ograniczoną czasowo przedwiosenną ofertę rabatową.
Dla tych wszystkich, którzy złożą w naszym sklepie zamówienia przewidzieliśmy atrakcyjne rabaty 3%, 5% i 7% w zależności od kwoty zamówienia.
 
Dla zamówień w wysokości :
 
- 100 - 499 zł rabat wynosi 3%,
- 500 - 899 zł - 5 %,
- 900zł i powyżej - 7%.
 
Powyższe rabaty dotyczą zamówień złożonych w terminie od 08.02.2020 do dnia 29 lutego 2020. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki.
 
Realizacją zamówień zajmiemy się w połowie marca lub na początku kwietnia (w zależności od warunków pogodowych). Zamówienia, w których znajdą się byliny będziemy realizować w kwietniu. O dokładnej dacie wysyłki będziemy informować Naszych Klientów na stronie głównej www.e-clematis.com oraz e-mailowo.
 
 
 
 
Regulamin promocji przedwiosennej 2020

§1 [Organizator]

1. Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest E-CLEMATIS Anna Rafaląt z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ulicy Zgody 20; 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 664-190-81-85 , (zwana/-ny dalej: Organizatorem).

 

§2 [Uczestnicy]

1. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  1. 2. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna która:

  2. a. ma pełną zdolność do czynności prawnych lub

  3. b. nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych) lub

  4. c. ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Promocji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne);

  5. d. posiada stały dostęp do Internetu i zarejestrowała się na stronie https://www. e-clematis.com

  6. 3. Zapewnienie możliwości udziału w Promocji następuje poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną.

  7. 4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Promocji są następujące:

  8. a. komputer z dostępem do sieci Internet;

  9. b. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą cookies.

  10.  

 

§3 [Mechanika Promocji]

1. Promocja prowadzona jest od 08.02.2020 do 29.02.2020 do godziny 23:59 lub do jej jednostronnego odwołania przez Organizatora i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem https://www.e-clematis.com, na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Promocji.

2. Promocja obejmuje wszystkie produkty (dalej: „Produkty”)

3. Uczestnicy, którzy złożą poprzez Stronę www zamówienie lub zamówienia na Produkty otrzymają prawo do rabatów w wysokości: 3%, 5% i 7% w zależności od kwoty zamówienia.

4. Dla zamówień w wysokości :

a. 100 - 499 zł rabat wynosi 3%,

b. 500 - 899 zł - 5 %,

c. 900 zł i powyżej - 7%.

 

5. Powyższe rabaty dotyczą zamówień złożonych w terminie od 08.02.2020 do dnia 29 lutego 2020. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki (nalicza się tylko od kwoty za same rośliny).

 

6. Realizacja zamówień promocyjnych nastąpi w okresie od 20 marca do 20 kwietnia 2020 r. (w zależności od warunków pogodowych). Zamówienia, w których znajdą się byliny będą realizowane w kwietniu 2020. O dokładnej dacie wysyłki będziemy informować Naszych Klientów na Stronie www oraz e-mailowo.

 

§4 [Reklamacje i wykluczenia]

  1. 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji powinny być:

   a. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji;

   b. przesłane listem poleconym na adres Organizatora;

   c. wysłane najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji (reklamacja wysłana po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych; dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego).

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

3. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na Promocję, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego.

 

§5 [Dane osobowe]

  1. 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

   a. Imię i nazwisko

   b. Adres zamieszkania (do wysyłki nagrody)

   c. Numer telefonu kontaktowego

   d. Adres zameldowania (do rozliczeń z urzędem skarbowym)

   e. Data urodzenia

   f. Prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)

    

2. Od 25 maja 2016 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu nazwane w skrócie "RODO".

3. Uczestnicy przy dokonaniu zgłoszenia mogę wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych w ramach Promocji, w związku z organizacją i realizacją Promocji.

4. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niepodanie danych osobowych oraz nieudzielenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Promocji.

5. Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji będą przetwarzane w celu w celu realizacji Promocji, w tym rozpoznaniu reklamacji, a także w celu w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby własne, dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) RODO.

6. Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami podatkowo księgowymi oraz przepisami regulującymi wygaśniecie zobowiązań na skutek przedawnienia lub innych zdarzeń.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji czyli podmiotami, którym Administrator będzie mógł przekazać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, to jest podmioty wykonujące usługi doradcze, współzarządzające, księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie, pocztowe itp. oraz podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

8. Każda osoba, która przekazała dane osobowe Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania przenoszenia danych jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Każda osoba, która przekazała dane osobowe Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

§6 [Ustalenia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

 

 
 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl