Wersje językowe
Regulamin z dn.9.01.2013
 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO „E-CLEMATIS”

z dnia 9.01.2013

 
SPIS TREŚCI

    ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Informacje o Sprzedawcy
§2. Towary
§3. Rejestracja w Sklepie
§4. Ochrona danych osobowych
§5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

    ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6. Zaproszenie do negocjacji
§7. Złożenie zamówień
§8. Przyjecie zamówienia
§9. Cofnięcie zamówienia

    ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10. Płatność
§11. Dostawa Towaru
§12. Odbiór przesyłki

    ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13. Prawo odstąpienia od umowy
§14. Wymiana Towaru na nowy
§15. Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne

    ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie E-CLEMATIS („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.e-clematis.com („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.

2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są: artykuły z branży ogrodniczej (zwane dalej: „Towarami”). E-CLEMATIS to ogrodniczy sklep wysyłkowy, oferujący detalistom wybór roślin: powojników, bylin, traw, krzewów, drzew, pnączy.

3. Sklep nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży Towarów używanych.

4. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) jest: Anna Rafaląt, zamieszkała w 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Zgody 20; prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: E-CLEMATIS Anna Rafaląt, ul. Zgody 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 664-190-81-85, REGON: 140904693, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, numer wpisu 5181, Nr rachunku bankowego i nazwa Banku: 41 1050 1924 1000 0090 7207 7648 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: sklep@e-clematis.pl

b. Przez telefon kontaktowy: +48 512-242-362

6. W każdym wypadku w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 16.00. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.

7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).

8. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.

9. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania. 

10. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

§2 [Towary]

1. Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.

2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.

3. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar nie pasuje do koncepcji estetycznej założonej przez Kupującego.

§3 [Korzystanie ze Sklepu]

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:

a. uprzednia akceptacja Regulaminu

b. oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.

2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.

3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

4. Możliwe jest dokonania Rejestracji w Sklepie, z tym, ze nie jest ona konieczna, aby z niego korzystać.

5. Rejestracji dokonuje się w następujący sposób

 • Kupujący klika na pole „Zarejestruj się”;

 • Zostaje przeniesione do panelu „Rejestracja” i podaje następujące dane:
 1. Adres e-mail;
 2. Hasło (dwukrotnie)
 • Kupujący potwierdza prawidłowość danych, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym, Kupujący klika na link aktywacyjny i zostaje przeniesiony na stronę Sklepu. Z tą chwilą Rejestracja jest dokonana.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

7. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie. Po dokonaniu Rejestracji Konto jest aktywowane, o czym Sprzedawca zawiadamia Kupującego drogą elektroniczną. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom, w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.

8. Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie nazwy użytkownika oraz hasła. Hasło tworzy on przy dokonywaniu rejestracji. Hasło musi składać się z minimum 6 znaków i może zawierać litery i cyfry, nie są dozwolone inne znaki. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie hasła lub udostępnienie go osobom trzecim. Kupujący obowiązany jest nikomu nie ujawniać ani nie udostępniać hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia opcji „zapamiętaj hasło”.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

10. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).

11. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).

12. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.

§4 [Ochrona danych osobowych]

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

2. Kupujący podaje następujące dane:

- Obowiązkowo:

a. W przypadku Osoby Prywatnej

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Adres e-mail
 4. Telefon
 5. Ulica i nr domu oraz numer lokalu
 6. Kod pocztowy
 7. Miejscowość;
 8. Kraj

b. W przypadku Firmy

 1. Dane podane w pkt a) oraz dodatkowo
 2. Nazwa firmy
 3. NIP 
- Nieobowiązkowo:
 1. Inny adres wysyłki

3. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.

4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu zawarcia i wykonania umowy kupna – sprzedaży, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §5.

5. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

 1. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
 2. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy);
 3. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
  • Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Sklepu;
  • Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się Sklep;
  • Podmioty obsługujące płatności (dla celów zrealizowania płatności);
  • Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Sklep.

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.

2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „Newslettera” na stronie sklepu www.e-clematis.com.

3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.

4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą. 

3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.

§7 [Złożenie zamówień]

1. Kupujący składa zamówienie w ten sposób, iż:

 1. wybierze Towar i kliknie przycisk „dodaj do Koszyka” 

 2. po dodaniu do koszyka pierwszego Towaru zostaje przez system przeniesiony do zakładki „Zawartość Twojego Koszyka”, gdzie znajdzie on szczegóły dotyczące zamówienia;

 3. wybiera formę płatności oraz formę przesyłki;

 4. klika „Zamawiam”;

 5. jeśli chce dodać do zamówienia inne Towary, kilka w przycisk „Kontynuuj zakupy” i dodaje je kolejno do koszyka, aż skompletuje pełne zamówienie.

Jeśli Kupujący nie chce już dodać do zamówienia innych Towarów, klika „Zamawiam”.

2. Po wybraniu wszystkich Towarów i kliknięciu „Zamawiam”, Kupujący ma możliwość skorygowania zamówienia, może:

a. Zmienić ilość każdego Towaru – wpisując w kolumnie „Ilość” żądaną liczbę sztuk;

b. Zrezygnować z zakupu Towaru – w kolumnie Akcje klikając na ikonkę „minus”

c. Każdorazowo, gdy Kupujący dokonuje jakiejkolwiek zmiany w Zamówieniu, powinien kliknąć na ikonkę „Przelicz”, aby system podał cenę po zmianach.

3. Następnie Kupujący podaje dane osobowe, o których mowa w §4

4. Kupujący klika przycisk „Podsumowanie” i wyświetlana jest mu wówczas strona z widocznymi szczegółami zamówienia. Z chwilą kliknięcia na przycisk „złóż zamówienia” następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.

6. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie zamówienia poprzez wyświetlenie mu strony „podsumowanie” jak i drogą elektroniczna (Potwierdzenie złożenia zamówienia). Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.

7. Kupujący może także pobrać szczegóły zamówienia w formie pliku PDF.

8. Sprzedawca może wyświetlać Kupującemu informacje o statusie Zamówienia (jeśli Kupujący dokonał Rejestracji, może status Zamówienia obejrzeć w „Historii zakupów”):.

a. W trakcie kompletowania – nie wszystkie zamówione Towary są dostępne (lub żaden nie jest dostępny) i należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji

b. Przyjęcie zamówienia do realizacji – z tą chwila następuje zawarcie umowy kupna – sprzedaży;

c. Oczekiwanie na płatność – zamówienie zostało przyjęte do realizacji, ale nie zostało opłacone.

d. Opłacone – zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz opłacone.

e. Wysłane – zamówione Towary zostały wysłane.

f. Anulowane- zamówienie zostało anulowane.

§8 [Przyjęcie zamówienia]

Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (status Zamówienia: Przyjęcie zamówienia do realizacji). Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.

§9 [Cofnięcie zamówienia]

1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.

2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.

3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]

1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty ubezpieczenia przesyłki).

2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz koszt przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

4. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności:

a. Przelew

 • wpłata należności za zamówienie bezpośrednio na wskazane przez Sklep konto. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer Zamówienia i ewentualnie nazwisko osoby składającej Zamówienie, co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić
 • wpłata należności za pośrednictwem PayPal : + 4% od wartości zamówienia, system automatycznie dolicza tę wartość do kosztów wysyłki.

b. Pobranie – płatność przy odbiorze

c. Gotówka – płatność możliwa jedynie w przypadku odbioru osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Towaru.

5. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:

 • Przesyłka kurierska
 • Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Towaru).

6. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy płatności, łącznej wagi zamówienia i gabarytów roślin.

 • Dla przesyłek kurierskich realizowanych na obszarze Polski:

 - Rośliny o wysokości do 90 cm


Waga Ilość paczek Forma płatności
Przelew Pobranie
do 36 kg 1 25 35
do 72 kg 2 50 60
do 108 kg 3 75 85
powyżej 108 kg x koszt ustalany indywidualnie


- Rośliny o wysokości powyżej 90 cm    - koszt przesyłki podstawowej ( w tabeli powyżej) z dopłatą do przesyłki nietypowej

 

Przy płatności za pośrednictwem PayPal koszt wysyłki zostaje automatycznie zwiększony o 4% wartości zamówienia.

 • Dla przesyłek kurierskich realizowanych na obszarze krajów Unii Europejskiej koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od wagi paczki oraz strefy kraju do jakiego ma być ona dostarczona.

 

7. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

8. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.

9. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.

§11 [Dostawa Towaru]

1. Wysyłki realizowane są w okresie od 15 marca do 15 listopada według kolejności dokonania wpłat.

2. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel doręcza stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.

3. Warunkiem wysłania Towaru jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.

4. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.

5. Maksymalna łączna waga Towarów, jakie Sprzedawca może zapakować do jednej dużej paczki wynosi 36 kg. Jeżeli waga zamówionych roślin przekroczy 36 kg i będzie mniejsza niż 72 kg konieczne będzie zapakowanie w dwie paczki, po przekroczeniu 72 kg – trzy paczki. Waga roślin podana jest w opisie produktu. System automatycznie sumuje wagę zamówionych Towarów i na jej podstawie oblicza całkowity koszt wysyłki.

6. Ze względu na bezpieczeństwo Towarów paczki wysyłane są w każdy poniedziałek, wtorek, środę i wyjątkowo również w czwartek, pod warunkiem, że nie są to dni świąteczne lub przedświąteczne.

§12 [Odbiór przesyłki]

1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.

2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.

3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 17 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.

4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Towaru w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może odstąpić od Umowy i zwrócić Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Towaru, w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.

5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:

  • Sprawdzić ogólny stan przesyłki;

  • Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;

  • Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;

  • Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Towar nie jest uszkodzony.

6. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:

 1. Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
 2. Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
 3. Numer zamówienia;
 4. Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
 5. Wskazanie Towaru;
 6. Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.

7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8. Wraz z Towarem Kupujący otrzymuje:

 1. paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;
 2. niniejszy Regulamin;
 3. formularz odstąpienia od umowy;

 

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy]

1. Kupujący, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Kupującego przesyłki z Towarem. Kupujący dokonuje odstąpienia od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie (w szczególności może je złożyć na załączonym przez Sprzedawcę formularzu odstąpienia od umowy). Do zachowania 10 – dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W takim wypadku Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Towaru, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

3. Zwrot Towaru musi nastąpić w stanie niezmienionym. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za jakiekolwiek zmiany w Towarze, to jest za jego pogorszenie lub zużycie oraz ubytek wartości wynikający z korzystania. Towar nie może być zwrócony niekompletny.

4. Zwrot Towaru następuje na koszt i ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą przesyłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.

5. Zwrot Ceny następuje na konto Kupującego, z którego nastąpiła płatność lub inne wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.

6. Koszty przesyłki od Kupującego do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi. Koszty przesyłki od Sprzedawcy do Kupującego podlegają zwrotowi.

7. Kupujący nie może nadużywać prawa odstąpienia np. przez permanentne zakupywanie Towarów i następnie odsyłanie ich. Prawo odstąpienia od umowy ma służyć konsumentowi, gdy rozmyśli się i zrezygnuje z zakupu dokonanego na odległość, a nie korzysta z tego w celu np. ciągłego darmowego masowego testowania Towarów w Sklepie.

§14 [Wymiana Towaru na inny]

1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.

2. W takim wypadku:

 1. Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;
 2. Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

 

§15 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

1. Kupujący ma prawo zwrócić Towar w przypadku niezgodności Towaru z umowa, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176), a jeżeli Kupujący nie jest konsumentem – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest jednak ograniczona tylko do przypadków, gdy wada Towaru jest wynikiem udowodnionej przez Kupującego winy Sprzedawcy.

2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).

3. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umowa („Reklamacja”).

4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego.

5. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić Towar na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamowanego Towaru.

6. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty przesyłki do wysokości stawek, o których mowa w §10 ust. 6

7. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

8. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:

 1. Wady Towaru są wynikiem - wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika;
  • Wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej; lub tez są wynikiem zaniechania właściwej pielęgnacji roślin przez Kupującego (np. brak systematycznego podlewania), co może przyczynić się do ich obumarcia.

9. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem podstawą reklamacji nie może być:

 1. Wygląd kwiatów, których barwa w rzeczywistości może nieco odbiegać od prezentowanej na zdjęciach, jak również etykietach dołączonych do Towaru. Wynikać to może z: warunków oświetleniowych, w jakich kwiat jest fotografowany oraz mikroklimatu i warunków uprawy np. oświetlenia (stanowisko nasłonecznione, zacienione), temperatury i wilgotności powietrza, żyzności i kwasowości gleby, rodzaju pędu (zeszłoroczny, tegoroczny), z którego kwiaty wyrastają;
 2. Wyglądu sadzonek takich jak byliny, powojniki bylinowe i teksańskie, bowiem w okresie wczesnowiosennym są przycięte tuż nad ziemią, a dopiero potem zaczynają wypuszczać nowe pędy.

10. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem

11. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów (np. jak często należy podlewać roślinę). Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.e-clematis.com w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto Regulamin załączony jest do każdej przesyłki wraz z Towarem (lub doręczany w odrębnej przesyłce), co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 9.01.2013. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru lub jego niezgodność z Umową należy kierować na adres e-mail: sklep@e-clematis.pl.Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę. 

5. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.

6. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 9.01.2013 i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: 9.01.2013 włącznie.

Nowy regulamin dostępny tutaj.

 Copyright by e-clematis © 2013 All rights reserved


Wieloletnie rośliny o pachnących kwiatach w e-Clematis

W ofercie internetowego sklepu ogrodniczego E-Clematis znajdą Państwo m.in. powojniki, rośliny pnące, róże, byliny, trawy, drzewa i krzewy liściaste, niskie rośliny okrywowe, a także rośliny o jadalnych owocach, które oprócz pięknego wyglądu, dostarczą także ciekawych doznań smakowych. Wiele roślin z naszej oferty sprawdza się jako ozdoba tarasów i balkonów. W szerokim asortymencie sklepu E-Clematis każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Postaw na rośliny ozdobne do ogrodu, na balkon lub taras

Ogród na tarasie lub balkonie może być równie piękny jak ten przydomowy. Należy jednak wiedzieć jakie rośliny najlepiej sprawdzą się w takich miejscach. Ważne, aby zastosować pewną równowagę i stosować zarówno rośliny jednoroczne, które kwitną piękne, ale krótko, jak i rośliny wieloletnie. Dzięki temu balkon czy taras będzie wyglądał pięknie niemalże przez cały rok. Rośliny, które sprawdzą się znakomicie jako wieloletnia ozdoba tarasów i balkonów to m.in. runianka japońska, trzmielina Fortune’a, bluszcz pospolity i barwinek pospolity. Są to rośliny, które rosną bezproblemowe, odporne i trwałe. Nie mają zbyt dużych wymagań, a ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Większość z nich dobrze znosi cięcie, więc nie będzie problemu z odpowiednim uformowaniem ich kształtu. 

Zadbaj o rośliny kwitnące wiosną i latem

Wraz z nadejściem nowego sezonu rośliny budzą się do życia i zaczynają kwitnąć, zmieniając nasze otoczenie w piękne i kolorowe miejsca. Jest to również moment, w którym należy zająć się ich pielęgnacją, aby rosły zdrowo i pięknie przez resztę sezonu. Każda grupa roślin ma nieco inne wymagania siedliskowe oraz pielęgnacyjne. Większość z nich wymaga systematycznego podlewania, pielęgnacji i ochrony przed ewentualnymi szkodnikami i chorobami. 

Sposoby na pielęgnację kwitnących roślin ozdobnych w Twoim ogrodzie

Regularne usuwanie przekwitniętych kwiatów bylin powoduje przedłużenie ich kwitnienia. W pierwszym roku uprawy, rabaty bylinowe  nie wymagają nawożenia. W kolejnych latach warto rozpocząć nawożenie roślin.  Możemy zastosować nawożenie organiczne np.  kompost, który stosuje się wiosną, kładąc 2 cm warstwę i mieszając ją z glebą. Poprawia on strukturę gleby oraz dostarcza niezbędnych składników mineralnych. Jako uzupełnienie nawożenia organicznego możemy z również stosować nawozy mineralne. Najbezpieczniej stosować nawozy otoczkowane o spowolnionym działaniu np. Substral Osmocote 5-6M, sypiąc pod roczne rośliny jedną czubatą łyżeczkę od herbaty nawozu, a pod starsze rośliny 2 łyżeczki. Nawóz należy podzielić na mniejsze porcje i wsypywać do 3–5 dołków głębokości 3–5 cm, równomiernie rozmieszczonych dookoła rośliny. Nawóz ten będzie się stopniowo uwalniał w ciągu 5–6 miesięcy (stąd oznaczenie 5-6M), odżywiając nasze rośliny systematycznie aż do jesieni. Dlatego wystarczy jedno nawożenie w roku i nie powinno się go opóźniać, aby nie przedłużyć jesiennej wegetacji i nie obniżyć mrozoodporności roślin.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl